Enhanced Programmes

Dancing class
Taekwondo class
Drawing class
Clay class
English class
Children’s Bible Class
Happy Bee
VBS